रुग्णालयाचा तपशिल

वर्ष रुग्णालयातील एकुण खाटा वापरात असलेल्या खाटा एकुण वार्षिक देयकाची रक्कम आय.पी.एफ. निधीमध्ये वेगळी काढण्यात आलेली रक्कम उपचार करण्यात आलेल्या रुग्णांची संख्या आय.पी.एफ. निधीतून खर्च करण्यात आलेली रक्कम आय.पी.एफ. निधीत शिल्लक असलेली रक्कम
2006-07 50 50 1,20,709/- 87,520/- 154 87520/- (-)33189/-
2007-08 50 50 4,20,848/- 2,03,421/- 176 2,03,421/- (-)2,17,427/-
2008-09 50 50 3,95,860/- 2,17,999/- 387 2,17,999/- (-)1,77,861/-
April 09 50 50 28,410/- 18,020/- 42 18,020/- (-)10,390/-

May 09

50 50 37,290/- 18,713/- 49 18,713/- (-)18,577/-
June 09 50 50 47,375/- 21,852/- 40 21,852/- (-)25,523/-
July 09 50 50 56,800/- 18,340/- 28 18,340/- (-)38,460/-
Aug 09 50 50 57,973/- 19,333/- 35 19,333/- (-)38,640/-
Sept 09 50 50 52,112/- 19,417/- 43 19,417/- (-)32,695/-
Oct 09 50 50 58,407/- 17,647/- 49 17,647/- (-)40,760/-
Nov 09 50 50 51,543/- 19,295/- 44 19,295/- (-)32,248/-
Dec 09 50 50 41,655/- 18,305/- 33 18,305/- (-)23,350/-
Jan 10 50 50 44,560/- 17,660/- 37 17,660/- (-)26,900/-
Feb 10              
Mar 10